Rolluiken Ede

Rolluiken Ede

Rolluiken Ede
Morsestraat 22
6716 AH Ede

www.ambiance-zonwering.nl/ede CONTACTGEGEVENS TONEN
Openingstijden
  • Maandag:12:00 - 17:30
  • Dinsdag:11:00 - 17:30
  • Woensdag:11:00 - 17:30
  • Donderdag:11:00 - 17:30
  • Vrijdag:11:00 - 17:30
  • Zaterdag:10:00 - 16:00
  • Zondag:Gesloten

Bekijk onze merken

Hét adres voor zonwering en woninginrichting

Ambiance Zonwering Van Ewijk uit Ede heeft meer dan vijftien jaar ervaring in het zonweringvak. Sinds kort is Ambiance Zonwering Van Ewijk gevestigd aan de Morsestraat 22 (6716 AH) te Ede.

 
 

Buitenzonwering, binnenzonwering en raamdecoratie

Ambiance Zonwering Van Ewijk is uw specialist voor buitenzonwering, binnenzonwering en raamdecoratie zoals jaloezieën, lamellen, rolgordijnen, plisségordijnen, vouwgordijnen en horren. Ook rolluiken, roldeuren, brandwerende deuren en een onderhoudscontract behoren tot het aanbod. Tevens levert en plaatst Ambiance Zonwering Van Ewijk ook zonweringoverkappingen, zonnepanelen, shutters en Velux raamdecoratie. Van Ewijk is trots op het ROMA dealerschap.
 

Ambiance Zonwering Van Ewijk Projecten

Ambiance Zonwering Van Ewijk woning- en Projectinrichting, is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van een totaal pakket aan rolluiken, screens, zipscreens, buitenjaloezieën en alle andere zonweringen voor bedrijven en kantoren.
 

Oriënteren in de showroom in Ede

In de sfeervol ingerichte showroom ziet u een duidelijk overzicht van de producten van Ambiance Zonwering Van Ewijk. De ruime showroom toont u een diversiteit aan producten. Terwijl u zich rustig kunt oriënteren of laten inspireren onder het genot van een kopje thee of koffie, kunnen uw kinderen zich vermaken in de speelhoek. Gratis parkeren is bij Ambiance Zonwering Van Ewijk geen probleem.
 

Kwaliteit en service

Persoonlijke aandacht, kwaliteit en service staan bij Ambiance Zonwering Van Ewijk hoog in het vaandel. Alle monteurs zijn VCA-gecertificeerd en worden regelmatig bijgeschoold. Door samenvoeging van de bedrijven is er voortdurend voldoende personeel aanwezig. 

Algemene voorwaarden

Romazo Consumentenvoorwaarden

Algemene Consumentenvoorwaarden voor de verkoop, levering en/of montage van zonweringen, rolluiken en/of raamdecoraties van de vereniging Romazo Consumenten. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad, in werking getreden per 14 februari 2008. ı Romazo.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. De ondernemer, Rolluiken Ede,: natuurlijke of rechtspersoon, lid van de 
vereniging Romazo Consumenten, die bedrijfsmatig overeenkomsten
sluit betreffende de verkoop, het leveren en/of
monteren van zonweringen, rolluiken en/of raamdecoraties;
b. De consument: iedere natuurlijke persoon die - niet handelend
in de uitoefening van een beroep of bedrijf - een overeenkomst
aangaat met de ondernemer, Rolluiken Ede, als onder a omschreven;
c. Het werk: het totaal van de tussen de consument en de
ondernemer, Rolluiken Ede, overeengekomen werkzaamheden en/of de
(daarbij) door de ondernemer, Rolluiken Ede, geleverde materialen;
d. Meer - en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen
aan respectievelijk verminderingen van het
overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of
inhouding op de overeengekomen aanneemsom;
e. Romazo: de vereniging Romazo Consumenten;
f. Geschillencommissie: Geschillencommissie Zonwering van
de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken,
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 
Artikel 2 : Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
die de ondernemer, Rolluiken Ede, doet en/of op alle overeenkomsten
van koop en tot uitvoering van werk met betrekking tot
zonweringen, rolluiken en/of raamdecoraties tussen de ondernemer, Rolluiken Ede,
en de consument.
2.2 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door
leden van Romazo.

Artikel 3: Het aanbod

3.1 De ondernemer, Rolluiken Ede, brengt een aanbod, dat de € 250,00 te
boven gaat, schriftelijk of elektronisch uit, tenzij spoedeisende
omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2 Het aanbod is onherroepelijk gedurende 21 dagen na offertedatum,
tenzij uit het aanbod anders blijkt.
3.3 Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen
en/of te verrichten werkzaamheden, die voldoende
gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod
door de consument mogelijk te maken.
3.4 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop of periode waarin
met het werk kan worden begonnen, een aanduiding van
de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke
datum van oplevering.
3.5 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in
de prijsvormingmethode die voor het uit te voeren werk zal
worden gehanteerd: aanneemsom of regie:
a) Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen
een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden
verricht;
b) Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer, Rolluiken Ede,
een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief
en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
De ondernemer, Rolluiken Ede, geeft op verzoek van de consument
een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten
door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven
omstandigheden naar het oordeel van de ondernemer, Rolluiken Ede,
in redelijkheid niet mogelijk is.
3.6 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
3.7 Het aanbod - schriftelijk dan wel elektronisch - gaat vergezeld
van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
3.8 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische
omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door
de ondernemer, Rolluiken Ede, zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd zijn,
blijven eigendom van de ondernemer, Rolluiken Ede,. Zij mogen niet zonder
zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld
of getoond, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Als
er geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden
binnen 14 dagen na een daartoe door de ondernemer, Rolluiken Ede, gedaan
verzoek franco aan hem te worden geretourneerd.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het
aanbod van de ondernemer, Rolluiken Ede, door de consument. De aanvaarding
gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs
schriftelijke of elektronische weg.
4.2 In geval van elektronische aanvaarding door de consument
bevestigt de ondernemer, Rolluiken Ede, langs elektronische weg de ontvangst
van de opdracht aan de consument. Als de consument
het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de ondernemer, Rolluiken Ede,
de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

Artikel 5: Verplichtingen van de ondernemer, Rolluiken Ede,

5.1 De ondernemer, Rolluiken Ede, zal het werk goed, deugdelijk en naar de
bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Het werk
wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders
overeengekomen.
5.2 De ondernemer, Rolluiken Ede, neemt bij de uitvoering van het werk de
daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals
deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering
van het werk.
5.3 De ondernemer, Rolluiken Ede, zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs
kenbare en voor het werk relevante:
a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b. onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen
en constructies;
c. gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk
wordt verricht;
d. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen
die door de consument ter beschikking zijn
gesteld;
e. onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte
gegevens;
al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de
uitvoering van het werk aan de ondernemer, Rolluiken Ede, openbaren en
de ondernemer, Rolluiken Ede, terzake deskundig moet worden geacht.

Artikel 6: Verplichtingen van de consument
 
6.1 De consument stelt de ondernemer, Rolluiken Ede, in de gelegenheid het
werk te verrichten.
6.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer, Rolluiken Ede, tijdig kan
beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen
(zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.
6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het
werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit,
gas en water komen voor rekening van de consument.
6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit
te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het
werk van de ondernemer, Rolluiken Ede, behoren, zodanig en zo tijdig
worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan
geen vertraging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging,
dan dient de consument de ondernemer, Rolluiken Ede, daarvan tijdig
in kennis te stellen.
6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt
vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande
lid, dient de consument de daarmee verband houdende
schade en kosten aan de ondernemer, Rolluiken Ede, te vergoeden,
indien deze omstandigheden hem kunnen worden
toegerekend.
6.6 De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame
tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs
had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk aan de
ondernemer, Rolluiken Ede, te melden.
6.7 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt
door:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
onjuistheden in de door de consument verlangde constructies
en werkwijzen;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk
wordt verricht;
gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de
consument ter beschikking zijn gesteld;
- onuistheden in de door of namens de consument verstrekte
gegevens;
een en ander onverlet de plicht van de ondernemer, Rolluiken Ede, om
de consument te waarschuwen op grond van artikel 5.3.

Artikel 7: Meer - en minderwerk
 
7.1 Bij de prijsvormingmethode aanneemsom in de zin van
artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst tot
stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen.
7.2 In geval van door de consument opgedragen meerwerk
kan de ondernemer, Rolluiken Ede, alleen aanspraak maken op een verhoging
van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft
gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij
de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.
7.3 Meer - of minderwerk voor een totaal bedrag van meer dan
€ 250,00 wordt vooraf schriftelijk overeengekomen, behoudens
in spoedeisende omstandigheden.
7.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken
van de ondernemer, Rolluiken Ede, respectievelijk de consument
op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk
onverlet.

Artikel 8: Oplevering / opneming van het werk
 
8.1 De ondernemer, Rolluiken Ede, zal de consument schriftelijk of mondeling
te kennen geven dat het werk of een gedeelte daarvan
klaar is om te worden opgeleverd waarbij de ondernemer, Rolluiken Ede,
de consument zal uitnodigen om tot opneming van het
werk over te gaan. Tot het moment van oplevering is het
de consument, behoudens uitdrukkelijke toestemming van
de ondernemer, Rolluiken Ede,, niet toegestaan het werk in gebruik te nemen.
8.2 Onder opneming van het werk als bedoeld in lid 1 van dit
artikel wordt verstaan:
- het door de consument visueel inspecteren van het gehele
werk of een gedeelte daarvan;
- het door de ondernemer, Rolluiken Ede, demonstreren van de goede
werking van alle gebruiksmogelijkheden van het werk;
- het verschaffen van uitleg en informatie over het juiste
gebruik van het werk;
- het samen met de ondernemer, Rolluiken Ede, invullen en ondertekenen
van een opleveringsrapport.
8.3 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen zal de opneming
van het werk zo spoedig mogelijk geschieden, bij
voorkeur binnen 2 werkdagen doch uiterlijk binnen 7 werkdagen
nadat de ondernemer, Rolluiken Ede, de consument daartoe heeft
uitgenodigd.
8.4 Bij de opneming geconstateerde en op het opleveringsrapport
vastgelegde kleine gebreken en ontbrekende onderdelen
staan aan oplevering niet in de weg en zullen door de
ondernemer, Rolluiken Ede, binnen 7 werkdagen worden hersteld en/of
nageleverd, tenzij partijen daar andere afspraken over
hebben gemaakt.
8.5 Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd als 7
werkdagen zijn verstreken nadat de consument de in lid 1
van dit artikel genoemde kennisgeving en uitnodiging heeft
ontvangen en de consument zonder opgave van redenen
en/of redelijke grond heeft nagelaten medewerking te verlenen
aan het opnemen van het werk of na opneming zonder
redelijke grond weigert het opgemaakte opleveringsrapport
te ondertekenen.

Artikel 9: De eindafrekening
 
9.1 Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de ondernemer, Rolluiken Ede,
bij de consument de eindafrekening in.
9.2 Bij toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom
bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de
oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen
meer- en/of minderwerk.
9.3 Bij toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de
eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen
en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven,
en van de overige kosten. Heeft de ondernemer, Rolluiken Ede,
een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet
meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk,
tenzij de ondernemer, Rolluiken Ede, de consument tijdig heeft gewaarschuwd
voor een grotere overschrijding van de richtprijs.

Artikel 10: Betaling
 
10.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van de
ondernemer, Rolluiken Ede, of op een door de ondernemer, Rolluiken Ede, aangewezen
rekening.
10.2 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen
geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk.
10.3 Als betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer, Rolluiken Ede,
zijn verplichting terzake van de voortzetting van de
levering / het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument
de bevoegdheid de termijnbetaling op te schorten.
10.4 Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de
eindafrekening plaats binnen twee weken na ontvangst van
de factuur.
10.5 In afwijking van het gestelde in artikel 16 kunnen onbetwiste
geldvorderingen voortvloeiend uit een overeenkomst
waar deze voorwaarden op van toepassing zijn, direct ter
incasso worden voorgelegd aan de op grond van de wettelijke
regels bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11: Niet - tijdige betaling
 
11.1 De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de
betalingsdatum. Niettemin zendt de ondernemer, Rolluiken Ede, na het
verstrijken van die datum aan de consument één betalingsherinnering
en heeft de consument de gelegenheid
alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering
te betalen.
11.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, is de ondernemer, Rolluiken Ede,
gerechtigd rente in rekening brengen vanaf het verstrijken
van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het
verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke
rente bedoeld in artikel 6: 119 BW.
11.3 De ondernemer, Rolluiken Ede, is na verloop van de in lid 1 genoemde
termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering
over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
 
Na levering blijft de ondernemer, Rolluiken Ede, eigenaar van geleverde materialen
zolang de consument tekortschiet in de nakoming van zijn
betalingsverplichting uit de overeenkomst.

Artikel 13: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties
 
13.1 De ondernemer, Rolluiken Ede, staat ervoor in dat het opgeleverde werk
beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer, Rolluiken Ede, staat
er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit
die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor
een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder
gebruik voor zover dat is overeengekomen.
13.2 Openbaart zich binnen 6 maanden na (op)levering een
afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed
dat het werk bij (op)levering niet aan de overeenkomst
heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer, Rolluiken Ede,
het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat
het werk ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst
beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat
de ondernemer, Rolluiken Ede, ook na de genoemde perioden voor eventuele
gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op
grond van de wet.
13.3 In afwijking van de in lid 2 genoemde periode van zes
maanden en behoudens eventuele andersluidende afspraken
tussen partijen gelden voor de onderstaande producten
tenminste de volgende (garantie)perioden:
a. op buitenzonweringen, rolluiken, rolhekken en schuifhekken
2 jaar;
b. op binnenzonweringen 1 jaar;
c. op het eventuele motorische gedeelte ten behoeve van
de onder a en b genoemde producten (met uitzondering
van elektronische besturing - en bedieningscomponenten)
2 jaar.
13.4 De garantie zoals bedoeld in lid 2 en 3 vervalt, als:
- gebreken aan het werk niet binnen bekwame tijd nadat
ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen
worden, bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer, Rolluiken Ede,
zijn gemeld;
- gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
- gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig
gebruik of verzuim van de consument die de opdracht
heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel
door van buiten komende oorzaken;
- het gebrek geen gevolg is van het werk;
- gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd
onderhoud;
- gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging
of reparatie door de consument of door derden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
ondernemer, Rolluiken Ede,;

Artikel 14: Niet nakoming van de overeenkomst

14.1 Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst
niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van
de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke
of niet-behoorlijke nakoming is opschorting
slechts toegestaan, voorzover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
14.2 Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt is de
wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij
de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis,
deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk
is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer
de niet-nakomende partij in verzuim is

Artikel 15: Klachtenregeling
 
15.1 De ondernemer, Rolluiken Ede, beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming
met deze klachtenprocedure.
15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten
tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend
bij de ondernemer, Rolluiken Ede,, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
15.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost
ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16: Geschillenregeling
 
16.1 Geschillen tussen de ondernemer, Rolluiken Ede, en de consument over
de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten,
kunnen zowel door de ondernemer, Rolluiken Ede, als de consument
schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden
gemaakt bij de Geschillencommissie Zonwering, Bordewijklaan
46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
(www.degeschillencommissie.nl).
16.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in
behandeling genomen, als de consument zijn klacht eerst
volledig en duidelijk omschreven in overeenstemming met
artikel 15 bij de ondernemer, Rolluiken Ede, heeft ingediend.
16.3 Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan
ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden
gemaakt.
16.4 Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie,
is de ondernemer, Rolluiken Ede, aan deze keuze gebonden.
Als de ondernemer, Rolluiken Ede, een geschil aan de Geschillencommissie
wil voorleggen, moet hij de consument vragen
zich binnen een maand uit te spreken of hij daarmee
akkoord gaat. De ondernemer, Rolluiken Ede, moet daarbij aankondigen
dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij
acht het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
16.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming
van de bepalingen van het voor haar geldende reglement.
Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd
toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie
gebeuren krachtens dat reglement in de vorm
van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil
is een vergoeding verschuldigd.
16.6 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde
Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te
nemen.

Artikel 17 : Branchegarantie nakoming bindende adviezen
 
17.1 Romazo staat tegenover de consument borg voor de nakoming
van de verplichtingen door de ondernemer, Rolluiken Ede, hem in
een bindend advies door de Geschillencommissie opgelegd
tot maximaal een bedrag van € 20.000,=, tenzij het
bindend advies binnen twee maanden na verzending hiervan
ter toetsing wordt voorgelegd aan de rechter en het
vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend
verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.

17.2 Als de door de Geschillencommissie aan de ondernemer, Rolluiken Ede,
opgelegde verplichting een bedrag betreft dat hoger is dan
het in lid 1 van dit artikel genoemde maximum bedrag, dan
zal Romazo het meerdere pas aan de consument uitkeren
nadat Romazo dat meerdere met succes, zo nodig langs
gerechtelijke weg, heeft geïncasseerd bij de ondernemer, Rolluiken Ede,.

17.3 Romazo verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat
het geschil in behandeling is genomen van een van volgende
situaties sprake is:
a. aan de ondernemer, Rolluiken Ede, surséance van betaling is verleend;
b. het faillissement van de ondernemer, Rolluiken Ede, is uitgesproken of
wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon
van toepassing is verklaard;
c. de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer, Rolluiken Ede, feitelijk zijn
beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum
waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
ingeschreven, of een eerdere datum waarvan Romazo
aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk
zijn beëindigd.

Artikel 18: Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten
die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten,
worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende
regels ander recht van toepassing is.

Artikel 19: Wijziging algemene voorwaarden

Romazo zal deze voorwaarden slechts wijzigen in overleg met
de Consumentenbond en vereniging Eigen Huis.